Лични данни

Лични данни

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
При изпълнение на своята търговска дейност чрез своя електронен магазин “ПЛАМЪК ФЕШЪН”,”Пламък Фешън” ЕООД, ЕИК 205139582, обработва лични данни на своите клиенти с цел продажба на своите продукти. В процеса на своята дейност чрез своя електронен магазин “ ПЛАМЪК ФЕШЪН”, ” Пламък Фешън” ЕООД, ЕИК 205139582 действа в качеството на Администратор на лични данни като обработва лични данни на клиенти, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно изискванията на Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД), известен като GDPR и българското законодателство в областта на личните данни.
 
Данни за контакт с Администратора на лични данни:
Данни за връзка с „Пламък Фешън” ЕООД, ЕИК 205139582:
e-mail адрес: iskrica54@abv.bg, тел. +359 (0)886 430 261
 
ЛИЧНИ ДАННИ
При използването на електронен магазин “ПЛАМЪЙ ФЕШЪН”„ Пламък Фешън” ЕООД събира от посетителите на сайта и обработва в някои случаи следните лични данни:
•    IP адрес;
•    Email;
•    Лично и фамилно имена;
•    Телефонен номер;
•    Адрес за доставка;
•    Населено място;
•    История на направени поръчки.
 
ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
В качеството си на Администратор на лични данни „Пламък Фешън” ЕООД обработва лични данни на физически лица клиенти въз основа на договор, както и при свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от страна на клиента физическо лице (субект на лични данни). В тези случаи физическото лице доброволно представя свои лични данни пред „Пламък Фешън” ЕООД.

СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР
С цел изпълнение на сключения между клиента физическо лице и „Пламък Фешън” ЕООД Договор за покупко-продажба от разстояние, клиентът физическо лице (субект на лични данни) предоставя на „Пламък Фешън” ЕООД изискваните лични данни. „Пламък Фешън” ЕООД в качеството си на Продавач обработва събраните лични данни като Администратор на лични данни само и единствено с цел изпълнение на своите договорни задължения по сключения Договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на заявения от клиента продукт.
В случай на непредоставяне на изискваните лични данни или предоставяне на неточни лични данни, „Пламък Фешън” ЕООД няма да има обективната възможност да изпълни своите задължения по Договора за покупко-продажба от разстояние и доставка на заявения от клиента продукт.
 
СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪГЛАСИЕ
 
В качеството си на Администратор на лични данни „Пламък Фешън” ЕООД обработва лични данни на физически лица въз основа на тяхното свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие чрез попълване на отметка за съгласие или друг подходящ начин съгласно изискванията на ОРЗД.
Във всеки случай на обработване на лични данни въз основа на дадено съгласие, субектът на данни има право да оттегли своето съгласие по всяко време, с което да бъде прекратено обработването на личните му данни основа на попълнената отметка за съгласие.
При работата си в рамките на  електронен магазин “ПЛАМЪК ФЕШЪН”клиентът предоставя свои лични данни при попълване на Контактна форма, Заявка за поръчка без профил, Заявка за поръчка през телефона, Регистрация на профил. В тези случаи субектът на лични данни изразява своето свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на собствените си лични данни от страна на „Пламък Фешън” ЕООД чрез попълване на отметка за съгласие или устна декларация за съгласие.
 
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
В качеството си на Администратор на лични данни „Пламък Фешън” ЕООД обработва лични данни на физически лица клиенти само и единствено с цел дистанционна продажба на своите продукти чрез своя електронен магазин “ПЛАМЪК ФЕШЪН” и онлайн маркетинг.
 
СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ
В общия случай „Пламък Фешън” ЕООД съхранява обработваните лични данни за срок от 5 години, с изключение на  случаите посочени в този документ.
 
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Пламък Фешън” ЕООД предоставя лични данни на физически лица клиенти само на доставчици на куриерски услуги само и единствено с цел доставка на поръчаните от клиента субект на личните данни продукти.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Пламък Фешън” ЕООД предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни на физически лица съгласно изискванията на ОРЗД и българското законодателство в областта на защита на личните данни.
„Пламък Фешън” ЕООД не предоставя обработваните лични данни на трети страни и обработва всички лични данни на сървъри в Република България.
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. ИЗПОЛЗВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ.
При Регистрацията на профил в електронен магазин “ПЛАМЪК ФЕШЪН” всеки клиент физическо лице (субект на лични данни) предоставя следните свои лични данни:
•    Email;
•    Лично и фамилно имена;
•    Телефонен номер;
•    Адрес за доставка;
•    Населено място.
„Пламък  Фешън” ЕООД, ЕИК 205139582, в качеството си на Администратор на лични данни обработва гореизброените лични данни само и единствено с цел дистанционна продажба на своите продукти. Поради тази причина „Пламък Фешън” ЕООД съхранява предоставените лични данни, докато субектът на лични данни не изтрие своя профил.
В рамките на използването на профила, се съхранява История на направени поръчки и Желани продукти.
Субектът на лични данни може да изтрие своите лични данни чрез менюто Профил .
Субектът на лични данни може да коригира своите лични данни чрез менюто Профил.
Субектът на лични данни може да изиска изтриване на своя профил след като заяви това със съобщение на email: iskrica54@abv.bg

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Съгласно изискванията на ОРЗД, „Пламък Фешън” ЕООД в качеството на Администратор на лични данни уведомява всички свои клиенти физически лица, че в качеството им на субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични данни:
•    да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
•    да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
•    да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
•    да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
•    да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на „Пламък Фешън” ЕООД от тях в подходящ за използване формат;
•    да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при определени условия;
•    да възразят да бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Всяко от изброените права може да бъде упражнено чрез съобщение до „Пламък Фешън” ЕООД.
 
Данни за връзка с „Пламък Фешън” ЕООД, ЕИК 205139582:
e-mail адрес: iskrica54@abv.bg, тел. +359 (0)886 430 261
 
Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отношение на личните му данни са нарушени от „Пламък Фешън” ЕООД, ЕИК 205139582 има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.